Konsertbutiken.se förmedlar beställningar av livsmedel från beställaren (nedan ”kunden”) till den av kunden valda restaurangen. Varje restaurang har specifika öppettider och erbjuder olika möjligheter för beställning och avhämtning. Vid lagd beställning ansvarar varje enskild restaurang själv för att denna behandlas. Konsertbutiken.se försöker alltid upptäcka och varna om eventuella driftstörningar, men ansvarar inte för fördröjd eller utebliven leverans till följd av eventuella tekniska problem.

PERSONUPPGIFTER

Konsertbutiken.se lagrar den information som anges vid beställning. Denna information behövs för att kunna erbjuda en trygg och bra tjänst. Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår personuppgiftspolicy längre ner.

BESTÄLLNING

Alla personuppgifter som anges i beställningsformuläret ska vara korrekta och tillhöra den som beställer produkterna. Konsertbutiken.se ansvarar inte för utebliven leverans till följd av otillräcklig eller felaktig information i beställningsformuläret.

PRODUKTER

Konsertbutken.se har som mål att alltid hålla sidan uppdaterad för eventuella förändringar i produktutbudet men vi reserverar oss för att vissa produkter kan vara slut i lager. Varje enskild restaurang har det yttersta ansvaret för kvaliteten på sina produkter. Om kunden har klagomål på enskilda produkter ska kunden i första hand ta upp detta med den aktuella restaurangen.

Den show som kunden köper och erhåller digital tillgång till, äger kunden endast rätt att ladda ner inom 90 dagar från köpet.

För produkter som ska upphämtas fysiskt måste kunden göra detta senast följande datum för respektive restaurang;

  • den 5 juni 2020 för produkter från Furusunds värdshus,
  • den 25 maj 2020 för produkter från Ulla Windbladh,
  • den 25 maj 2020 för produkter från Ångbåtsbryggan,
  • den 25 maj 2020 för produkter från Mamma Augustas Kök,
  • den 25 maj 2020 för produkter från Pontus Frithiof.

Vid frågor eller osäkerhet, kontakta info@konsertbutiken.se.

Teknisk utrustning och anslutning

För att kunden ska kunna tillgodogöra sig produkterna krävs nödvändig utrustning, system och internetanslutning. Kunden behöver kunna hämta hem digitala mediafiler och spela upp dem med ljud och bild.

Konsertbutiken.se tar inget ansvar för kundens tekniska möjligheter att tillgodogöra sig den produkt som kunden köper. Vid frågor om tekniska krav för att tillgodogöra sig produkten kan kunden vända sig till info@konsertbutiken.se.

Immateriella rättigheter

Konsertbutiken.se äger fulla rättigheter till alla produkter som säljs via Konsertbutiken.se.

Kunden får inte använda produkterna på annat sätt än att själv tillgodogöra sig dem för eget bruk. Kunden får inte kopiera, sälja eller på annat sätt förfoga över upphovsrättsligt skyddade verk eller mönster som tillhör eller används av Konsertbutiken.se.

BETALNING

Alla beställningar via Konsertbutiken.se är bindande. Betalning ska ske i svenska kronor.

Alla priser på Konsertbutiken.se är inklusive moms om inget annat anges.

ÅNGERRÄTT

Enligt 11 § p. 4 i lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utan för fasta affärslokaler gäller inte ångerrätt för avtal som avser en vara som snabbt kan försämras eller bli för gammal. Detta innebär att du som kund inte har någon ångerrätt vid beställning av livsmedel genom Konsertbutiken.se.

MISSBRUK

Konsertbutiken.se lagrar kundens IP-adress och annan information om kundens internetleverantör för att vid eventuellt missbruk av tjänsten kunna spåra upp beställaren. Mer information om lagringen av personuppgifter hittar du i vår personuppgiftspolicy. Vi polisanmäler och utreder alla typer av missbruk av våra tjänster på Konsertbutiken.se.

VILLKORSÄNDRINGAR

Konsertbutiken.se har rätt att ändra dessa villkor utan att i förväg få ditt godkännande. Konsertbutiken.se informerar om ändringen minst en vecka innan den träder i kraft. Informationen lämnas på webbplatsen. Genom att fortsätta att nyttja tjänsterna på Konsertbutiken.se efter att ändringen trätt i kraft godkänner du ändringen.

KONTAKTUPPGIFTER

Konsertbutiken Sverige AB, org nr 559257-0674, kan du kontakta på info@konsertbutiken.se

Personuppgiftspolicy

Denna personuppgiftspolicy beskriver hur Konsertbutiken.se behandlar dina personuppgifter. Konsertbutiken.se kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy gäller endast för de kunder som beställt via Konsertbutiken.se.

1. Vem som ansvarar för dina personuppgifter

1.1. Konsertbutiken Sverige AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

 2. Vilka vi behandlar personuppgifter om

 2.1. Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

 2.1.1. Onlinekunder, dvs. den privatperson som besöker och använder Konsertbutikens onlinetjänster samt genomför köp på Konsertbutikens webbplats.

3. Vilka personuppgifter vi behandlar om dig

3.1. För dig som är onlinekund till Konsertbutiken.

3.2. Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som onlinekund:

3.2.1. Namn,

3.2.2. Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer,

3.2.3 IP-nummer och information om din användning av Konsertbutikens webbplats,

3.2.4. Information om dina beställningar

4. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter

4.1. För att kunna ingå och hantera avtal med dig som onlinekund eller kontoinnehavare inhämtar och behandlar Konsertbutiken personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster, genomföra en beställning eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig.

4.2. Konsertbutiken inhämtar och behandlar även personuppgifter tillhörande dig som onlinekund eller kontoinnehavare i syfte att kvalitetssäkra vår verksamhet, att kontakta dig och erbjuda samt marknadsföra våra tjänster till dig. Vi kan också komma att skicka relevanta marknadsföringserbjudanden till dig i form av bland annat nyhetsbrev, kampanjerbjudanden via sociala medier, e-post och sms. Den lagliga grunden är att behandlingen är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna utveckla vår verksamhet och möta dina behov, marknadsföra produkter och tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet mot bakgrund av de potentiella fördelar som marknadsföringen medför för dig. Du har dock rätt att när som helst invända mot behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring.

4.3. Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Konsertbutiken har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Konsertbutikens bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

5. Hur länge vi sparar dina personuppgifter

5.1. Konsertbutiken lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

6. Vem som har tillgång till dina uppgifter

6.1. Konsertbutiken överlämnar information till samarbetspartners såsom betalningsleverantörer för hantering av din betalning samt de restauranger som tillhandahåller dina beställningar. Konsertbutiken kan även behöva överlämna information till relevant tredje man om vi har en rättslig skyldighet att göra såsom för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier.

7. Var vi lagrar dina personuppgifter

7.1. Konsertbutiken kan komma att behandla dina personuppgifter både inom och utanför EU/EES. Konsertbutiken kommer vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att överföringen sker på ett lagligt sätt och uppgifter fortsätter vara skyddade av de mottagande parterna utanför EU/EES.

8. Cookies

8.1. Denna webbplats använder cookies för att förbättra din upplevelse medan du navigerar genom webbplatsen. Av dessa kakor lagras kakorna som kategoriseras som nödvändiga i din webbläsare eftersom de är väsentliga för att grundläggande funktioner på webbplatsen fungerar. Vi använder också cookies från tredje part som hjälper oss att analysera och förstå hur du använder den här webbplatsen. Dessa kakor lagras bara i din webbläsare med ditt medgivande. Du har också möjlighet att välja bort dessa cookies. Men att välja bort några av dessa cookies kan ha en inverkan på din surfupplevelse.

8.2. Med hjälp av dessa cookies kan webbplatserna komma ihåg olika val du gör när du surfar. Vi kan spara inställningar för textstorlek, typsnitt och andra anpassningsbara element på webbplatserna. Dessa cookies kan även användas för att hålla koll på vilka utvalda produkter och videor du visat tidigare, så att samma innehåll inte visas igen. Informationen som sparas i dessa cookies kan inte användas till att identifiera dig eller till att spåra dina aktiviteter på andra webbplatser än Konsertbutiken.

9. Profilering

9.1. Om du är kontoinnehavare kan Konsertbutiken behandla dina personuppgifter genom profilering såsom analys om hur du använder vår webbplats, om vilka tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, uppgifter om dina inköp och information om ditt kontoinnehav för att tillhandahålla dig erbjudanden som vi tror passar dig. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering. Detta gäller dock inte om sådan behandling är nödvändig för ingående eller fullgörande av avtal med dig eller om sådan behandling är tillåten enligt tillämplig lagstiftning.

10. Vilka rättigheter har du som registrerad

10.1. Rätt till tillgång

10.1.1. Du har rätt att vända dig till Konsertbutiken i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Konsertbutiken kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Konsertbutiken komma att ta ut en administrationsavgift.

10.2. Rätt till rättelse och begränsning

10.2.1. Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Konsertbutiken behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

10.3. Rätt till radering

10.3.1. Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

10.4. Rätt att invända

10.4.1. Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning. Du som registrerad har även rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om dessa behandlas för direkt marknadsföring.

10.5. Rätt till dataportabilitet

10.5.1. Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Konsertbutiken som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

10.6. Rätt att lämna in klagomål

10.6.1. Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 12. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till: Datainspektionen Box 8114 104 20 Stockholm datainspektionen@datainspektionen.se

11. Ändringar av policyn

11.1. Konsertbutiken förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Konsertbutiken informera om detta på lämpligt sätt.

12. Kontakta Konsertbutiken

Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Konsertbutiken kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

info@konsertbutiken.se